DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 199 ZŁ

365 DNI NA ZWROT

Produkty
Inne

Regulamin

Na stronie internetowej www.nordicnest.pl znajdą Państwo produkty w skandynawskim stylu najwyższej jakości.

Naszym celem jest zapewnienie klientom usług na najwyższym poziomie. Poniżej przedstawiamy Państwu Regulamin, który definiuje warunki i zasady sprzedaży w naszym sklepie internetowym.


I. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Nordic Nest, dostępny pod adresem www.nordicnest.pl, prowadzony jest przez Nordic Nest AB z siedzibą w Kalmar w Szwecji, Stämpelvägen 3, 394 70 Kalmar, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw pod numerem: 556628-1597, posiadającą numer identyfikacji podatkowej SE556628-159701, kapitał zakładowy 192.400 kr (SEK), wpłacony w całości, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.nordicnest.pl;

b) Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zawierającą ze Sprzedającym umowę w ramach Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

c) Przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

d) Klientach – należy przez to rozumieć zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców.

II. Informacje ogólne

1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, usuwania poszczególnych towarów, dodawania towarów nowych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Ceny podane w zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają wiążące dla Klienta i Sprzedającego

III. Zasady składania zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie należy dodać wybrany produkt do koszyka. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w prawym górnym rogu strony.

2. Po wybraniu opcji „Do kasy” uruchomi się strona, gdzie należy podać dane wymagane do realizacji złożonego zamówienia. Dane te można modyfikować do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Następnie należy wybrać sposób dostawy i formę płatności.

4. W przypadku wybrania, jako formy płatności za produkt, płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system Przelewy24 lub PayPal), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (Przelewy24 lub PayPal), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

5. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje złożenie przez Klienta zamówienia.

6. Umowy zawierane są w języku polskim.

IV. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przez Sprzedającego otrzymania zamówienia. Potwierdzenie następuje w drodze przesłania Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej dane podane na etapie składania zamówienia, informacje o zamówionych produktach, ich cenie oraz metodzie i kosztach wysyłki.

2. W razie jakiejkolwiek niezgodności danych wskazanych w ust. 1, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Klienta (adres e-mail: info@nordicnest.pl) w celu wprowadzenia poprawnych danych.

3. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

V. Ceny

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23%, co znajduje odzwierciedlenie na każdej fakturze.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Wszystkie ceny prezentowane są w walucie kraju, z którego pochodzi adres IP komputera użytkowanego przez Klienta.

4. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zamówień składanych przez firmy prosimy o kontakt z Obsługą Klienta (adres e-mail: info@nordicnest.pl), w celu uzyskania informacji w przedmiocie procesu składania zamówienia.

VI. Metody płatności

1. Sklep oferuje następujące metody płatności:

a) płatność za pomocą systemu Adyen;

b) płatność kartą płatniczą;

c) płatność poprzez serwis PayPal

VII. Warunki zawarcia umowy

1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest:

a) Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych;

b) Podanie na etapie składania zamówienia, zgodnych z rzeczywistością, wszystkich wymaganych informacji oraz danych;

c) Wprowadzenie adresu wysyłki, który nie jest adresem skrytki pocztowej;

d) Posiadanie ważnej karty płatniczej, która jest akceptowana przez naszego partnera lub skorzystanie z alternatywnej metody płatności;

2. Zamówienie nie może zostać zrealizowane, jeżeli:

a) Płatność nie zostanie zaakceptowana przez naszego partnera (np. Adyen lub PayPal);

b) Gdy podane przez Klienta dane w trakcie składania zamówienia są niewystraczające;

c) Gdy podane przez Klienta dane w trakcie składania zamówienia są niezgodne z prawdą;

VIII. Metody dostawy towaru i dostępność

1. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce: Informacje dotyczące dostawy.

2. W przypadku wysyłki towaru za granicę, Sklep oferuje również inne metody dostawy, które są uzależnione od rodzaju produktów oraz kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje na temat metod i kosztów dostawy udzielane są przez Obsługę Klienta pod adresem e-mail: info@nordicnest.pl.

3. Podczas składania zamówienia Klient jest informowany z jakich metod dostawy może skorzystać.

4. Dostawa zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zamówienia (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu oraz w trakcie składania zamówienia.

5. W związku z tym, że czas dostawy jest różny dla poszczególnych produktów, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się przy opisie każdego produktu.

6. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, co do zasady, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7. Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem o wysyłce towaru w momencie, gdy towar opuści magazyn.

8. Celem Sprzedającego jest dostarczenie zamówienia w najszybszym możliwym czasie. Jednakże w przypadku okoliczności spowodowanych siłą wyższą, Sprzedający może nie być w stanie dostarczyć zamówionych towarów we wskazanym terminie.

9. Przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności niezależne od Sprzedającego, takie jak niekorzystne warunki pogodowe, wojny, awarie techniczne, strajki, czy też ograniczenia władzy.

10. Sprzedający jednocześnie zapewnia, że w wypadkach opisanych w ust. 8 i 9 uczyni wszystko, co tylko możliwe, aby dostarczyć zamówiony towar w najszybszym terminie.

IX. Odpowiedzialność podczas transportu

1. Sprzedający odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki podczas transportu do Konsumenta.

2. W przypadku zwrotu produktów zaleca się korzystanie z usługi śledzenia przesyłki oraz jej ubezpieczenia. Nie jest to obowiązkowe, jednakże zaleca się odesłanie towaru w tym samym lub podobnym opakowaniu, aby zapobiec zniszczeniu odsyłanych produktów.

3. W przypadku, gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia paczki, złożyć reklamację u dostawcy przesyłki oraz skontaktować się z Obsługą Klienta Sklepu (adres e-mail: info@nordicnest.pl).

4. W przypadku, gdy mimo nienaruszonego opakowania zawartość jest uszkodzona należy niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Klienta Sklepu (adres e-mail: info@nordicnest.pl).

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 k.c. i następnych za wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy (rękojmia).

2. Zawiadomienie o wadzie produktu oraz zgłoszenie stosownego żądania powinno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Obsługi Klienta (e-mail: info@nordicnest.pl)

3. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać przyczyny reklamacji, datę wystąpienia wady, informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia oraz dane kontaktowe.

4. Do zgłoszenia należy załączyć również zdjęcia reklamowanego produktu oraz opakowania, w przypadku, gdy do zniszczenia doszło podczas transportu.

5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wadliwości produktu, należy odesłać go na adres Sklepu Nordic Nest AB, Stämpelvägen 3, 394 70 Kalmar Szwecja.

6. O konieczności odesłania produktu, o której mowa w ust. 5, Konsument zostanie poinformowany przez Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego, o czym Konsument zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Konsumenta.

8. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania towaru.

9. Niektóre spośród oferowanych przez nas produktów posiadają gwarancję producenta. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Obsługą Klienta Sklepu (adres e-mail: info@nordicnest.pl).

XI. Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym, bez podania przyczyn, w terminie 365 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 365 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail info@nordicnest.pl lub pocztą na adres Nordic Nest AB, Stämpelvägen 3, 394 70 Kalmar Szwecja.

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem (link to return form) jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument powinien odesłać zwracane produkty na adres Nordic Nest AB, Stämpelvägen 3, 394 70 Kalmar Szwecja niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XII. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostarczenia rzeczy.

3. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem takich płatności.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane podawane przez Klientów podczas składania zamówień w Sklepie są traktowane z największą starannością i szacunkiem.

2. Dane opisane w ust. 1, wykorzystywane są przez Sklep podczas realizacji zamówień, wysyłki towaru i jego dostawy, w celu weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami oraz w przypadku konieczności złożenia deklaracji celnej.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce Prywatności.

XIV. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

Klientom Sklepu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/odr

XV. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni poprzez informację umieszczoną na stronie głównej Sklepu. Powiadomienie to będzie dostępne przez okres co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą z ważnych przyczyn to jest z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Nordic Nest wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą obsługę klienta, spersonalizować treści i reklamy oraz analizować ruch na stronie. Możemy również udostępniać informacje o korzystaniu z witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, marketingu i statystyk. Klikając "Akceptuj i zamknij" potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą polityką plików cookies i zgadzasz się na ich używanie.

Czytaj więcej